Imam IBNU BATHOH RahimahuLLAH

      Beliau adalah Imam Ibnu Abu Abdallah Ubaidillah bin Muhammad ibnu Muhammad ibnu Hamdaan ibnu Umar ibnu Isaa ibnu Ibraahim ibnu Saad ibnu Utbah ibnu Farqad seorang sahabat Rasulullah dan telah tampak jalur nasab penulis dan inilah yg disebutkan Ibnu Abiy Ya’laa di kitab at-Thabaqaat dan Ibnu al-Bi’li alhambaliy di kitab Al-muthli’ diantara ringkasan kitab biografi sampai ditemukan penyebutan kakeknya atau dua kakeknya rahimahullah..

   Ketika di gabung biografinya bahwasanya namanya Ubaidallah kecuali pada al-Ulaymiy dalam kitabnya (alMinhaj al-Ahmad) di  mutlakkan padanya nama Abdallah dan itu sebuah kesalahan dengan kesepakatan setiap para penulis biografi beliau bahwa namanya adalah ((Ubaidallah)) dan kunyahnya ((abu Abdallah)) dan sangat jauh nama yang disebutkan seorang yg sama dengan namanya. Sebagaimana al-Ulaymiy apakah dalil yang disebutkan padanya shohih sebagaimana yang dia sebutkan. Dan inilah yang kami pegang pada perkataan bahwa perkataan tersebut yang salah pada nuskhah untuk menampakkan padanya penyerupaan yang sangat besar diantara dua nama antara (Abdallah dan Ubaidallah).

        Dan gelar penulis Ibnu Bathoh dengan memfatah ba dan ini hanya laqab yang ada padanya saja..
Beliau dilahirkan 304 hijriyah, berkata Ibnul Jawziy di kitab al-Muntazham : ibnu Bathoh dilahirkan di hari senin 4 syawwal 304H.
     Beliau tinggal di daerah yang bernama Ukbara dan dia adalah bagian dari negri Dijlah diatas Baghdad yg berjarak 5 farsakh(1 farsakh=5541m=27,7km) dan nisbah kepada kota Akbara dengan sebutan Ukbariy, dan beliau Ibnu Bathoh lebih dikenal dengan nisbat Ukbariy tersebut
Ibnu Bathoh tumbuh dalam tempaan orang tuanya dan orang tuanya sangat mencintai ilmu dan para ulama dan memperhatikannya sejak kecil kemudian mengirimnya ke Baghdad saat masih kecil dan belum mencapai umur sepuluh tahun.

      Sesungguhnya Ibnu bathoh ikut serta dengan rombongan dan bersemangat dalam perjalanannya dari wilayah satu ke wilayah lain, dari negrinya menuju mesir untuk mengambil ilmu dari ulama yang terkenal di zamannya, berkata al-Khatib al-Baghdadiy[1] tentang beliau : "sesungguhnya beliau seorang musafir yang banyak melakukan perjalanan dari al-Bashrah ke as-Syam". Dan berkata Ibnu Al-Imaad[2] tentang beliau : "sesungguhnya beliau seorang musafir yang banyak melakukan perjalanan ke Makkah, dan berjaga-jaga di perbatasan (tsughur) dan ke Bashrah dan selainnya".

     Dan sekembalinya Imam Ibnu Bathoh dari perjalanannya menuntut ilmu ke negrinya beliau memutuskan untuk menetap di rumahnya dari sisa kehidupannya karena beliau disebutkan sendirian menghadapi berbagai fitnah sebagaimana juga beliau tidak peduli dengan perkara penguasa sedikitpun dan juga tidak menyibukkan dirinya dengan perkara dunia dan senantiasa di terima tulisannya dan pengajarannya sampai beliau wafat- semoga Allah merahmatinya-.
     Dan tidak juga yakni thulab yang bermulazamah bersama ibnu Bathoh di rumahnya terputus seluruhnya dari manusia karna telah disebutkan dalam kitab biografi : sesungguhnya dia (ibnu Bathoh) beramar ma’ruf tidaklah sampai kepadanya kabar munkar kecuali beliau akan merubahnya.
      Sebagaimana di ketahui uzlah(menyendiri) bagi ibnu Bathoh adalah, tidaklah munculnya suatu fitnah atau masuk kedalamnya akan mengeluarkan sebuah hukum, dan juga tidak terputusnya penyebaran ilmu.
       Juga telah disebutkan ibnu Abiy Ya’la tentangnya bahwasanya beliau mengisi majlisnya setiap hari Jum’at di Masjid Ukbara sebagaimana beliau mengajar juga di masjid al-Manshur di Baghdad, dan di majlis ini  yang dipercayannya untuk memberikan pelajaran bagi para penuntut ilmu dan meriwayatkan darinya dan mengambil manfa’at ilmu dengannya.
       .
       Di sebutkan oleh Ibnu Imaad Telah berkata Abu Muhammad al-Jawhariy aku telah mendengar dari saudaraku abu Abdallah berkata : aku bermimpi bertemu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam : aku bertanya kepada beliau : wahai Rasulullah mahzab apa yang paling baik? Atau perkataan yang lain atas pendapat mazhab siapa aku berpegang? Kemudian beliau menjawab : ))Ibnu Bathoh, Ibnu Bathoh, Ibnu Bathoh)) kemudian aku keluar dari Baghdad menuju ukbaran dan aku menemui beliau di hari Jum’at dan aku menghampiri syaikh Abu Abdallah Ibnu Bathoh di majlisnya, dan ketika beliau melihatku beliau berkata kepadaku, mulailah : “benarlah Rasulullah benarlah Rasulullah  [3]
       Sebagaimana telah di himpun kitab-kitab biografi  bahwasanya beliau adalah hafidz, seorang ahli ibadah kibar dan sholeh juga terkenal dan beliau juga terkenal dengan do’anya maqbul dan juga sering berpuasa dan sholat malam, berkata az-Zahabiy tentangnya : "beliau ahli dalam berbagai perkara dan juga mustajab do’anya".

     Beliau banyak memiliki karya tulis menunjukkan kepada kemampuan ilmunya dan tela’ahnya yang terkenal diantaranya sampai  19 karya tulis dan diantaranya membahas perkara fiqih :
Al-Manasik, al-Imam doomin, dan al-Inkaaru ‘Ala man qoshoru bi kitabi asshuhufi al-Uwlaa,al-Inkaaru ‘ala man akhazhu al-Qur'an min asshuhuf, annahaa anisholaati annaafilah ba’da al-ashor wa ba’da alfajr,Tahrim annamimah, Mana’al-khuruji ba’da al-Adzaan wal Iqoomah Lighoiri Haajah, , Ijaabah asshodaaq bilKholwah, Fadhlul-Mu’min, Raddu ala man qoola : Atholaaq atsalaatsu la Yaqo’ dan Sholatu an-Naafilah fiy assyahri Ramadhoon Ba’da al-Maktubah, Dzamul Bakhil, Tahrim al-Khomar, Dzam al-ghina’ Wal istimaa’ Ilaih, at-Tafruda wal-uzhlah,
       Dan semuanya berbentuk risalah dan masih dalam bentuk manuskrip, adapun kitab beliau yang di cetak adalah :
1          .   Syarah al-Ibaanah ‘ala Ushul asSunnah wa adDiyaanah. Yang di pisah dengannya al-Ibaanah asshugraa pada asalnya adalah kitab ini Alhamdulillah.
2           .      Risalah ((Ibthaal al-Hail)) telah di tahqiq oleh syaikh Muhammad Haamid al-Faqqiy.  Dan juga telah dicetak yang didalamnya terdapat risalah-risalah ((billaatain))..

      Beliau Ibnu Bathoh adalah kibarnya ulama Hanaabilah di zamannya, dan beliau memilih fikihnya mahzab hanbaliy sebagaimana telah di sebutkan oleh al-Mardaawiy dalam kitabnya ((al-Inshoof)).
Sebagaimana yang mengambil ilmu kepada beliau seperti pembesar ulama hanbali seperti Abu Hafsh al-Ukbariy dan Ibnu Haamid dan selain keduannya.

     Dan juga Ibnu bathoh mengambil ilmu fikih dan hadist kepada selain keduanya dari para kibar ulama dizamannya diantara mereka : Abu Bakar Ahmad bin Sulaimaan-annajad  ahli fikih, hafidz syaikh hanaabilah di Iraq dan pemilik karya tulis yang banyak, dan diantara syaikh beliau juga Abu al-Qoosim al-Kharqiy dan Abu Bakar Abdaallah bin Ziyaad anNaisaburiy, beliau Imamnya mahzab Syafi’I di zamannya dan diantara syaikh beliau juga Al-Baghawiy(bukan penulis kitab Syarhus-sunnah), Ibnu Baghnadiy dan al-Ajurriy dan Ibnu Sha’ad dan banyak lagi diantara mereka.

    Sebagaimana yang mengambil ilmu dari Ibnu Bathoh juga banyak yang mereka di kenal juga dengan berilmu, bertaqwa dan juga memiliki keutamaan diantara mereka yang masyhur al-Hasan bin Syahab al-Ukbariy dan Abu hafsh al-Ukbariy dan Abu Ishaaq al-Barmakiy, Ibnu Haammad, Alqothi’iy dan ar-Ruwsyaniy, abu Nu’aim Asbahaniy[4], Ahmad al’atiqiy..

     Beliau Ibnu Bathoh wafat di hari assyura 387h dan juga telah di catat di kitab biografi yang disana di sebutkan sebuah qoshidah kesedihan salah seorang murid beliau Ibnu Syihaab al-Ukbariy..

  “Sungguh jauh agar bisa melupakan jalan itu”
  “Dan itulah yang mengelilingimu rasa kehilangan dan tangisan”

     Dan juga di sebutkan beliau mulai berfatwa di umur 15 tahun, dan tulisan beliau lebih dari ratusan, semoga Allah merahmati beliau..

disarikan dari kitab الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة...

Hanif Abu Muhammad
8 Muharram 1437H

[1] Penulis kitab Taarikh Baghdaad. Wafat.463H
[2] Penulis kitab شذرات الذهب. Wafat 1089H
[3] Ibnu Imaad شذرات الذهب hal.463 Juz.IV
[4] Penulis kitab Hilyatul awliyaa. wafat 430H
Share on Google Plus

About abu muhammad

Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, maka jika kami mencari kemuliaan dengan selainnya, maka Allah akan menghinakan kami [Umar bn Khattab].
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :

Posting Komentar

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka berbicaralah yang baik atau diamlah” (HR Bukhari, Muslim)